มูลนิธิ วิน วิน และ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมส่งมอบอาคารสำเร็จรูป BLOX Living เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาของโรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ ภายใต้โครงการ “ จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ “

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.30 น. ณ โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร กรมกิจการเด็กและเยาวชน และ บริษัท BLOX livening มอบอาคารสำเร็จรูป BLOX Living เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาของโรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์(บุญมีอนุกูล) กรมกิจการเด็กและเยาวชน ให้ความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนา คุ้มครอง และจัดสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยได้ขับเคลื่อนโครงการ “ซ่อม เสริม สร้าง บ้านที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก” สำหรับอาคารสำเร็จรูป BLOX Living เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาของโรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ (บุญมีอนุกูล) สอดรับกับวัตถุประสงค์และแนวทางของโครงการ “ซ่อม เสริม สร้าง บ้านที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก” อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายในระดับชุมชน เพื่อสนับสนุนให้เกิดสังคมแวดล้อมในการปกป้องคุ้มครองเด็กในทุกพื้นที่ บริษัท บล็อกซ์ จำกัด มีเป้าหมายในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมโดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชน เพื่อต้องการปลูกฝังจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อันนอกเหนือจากความรู้ด้านวิชาการ ด้วยการให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่ในการทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ งานศิลปะ เล่นดนตรี และเล่านิทาน เป็นต้น โดยหวังว่ากิจกรรมดังกล่าวจะช่วยปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อเด็กและเยาวชน …

มูลนิธิ วิน วิน และ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมส่งมอบอาคารสำเร็จรูป BLOX Living เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาของโรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ ภายใต้โครงการ “ จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ “ Read More »